Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Низ ходниците

Почетокот на средношколското образование ми беше период на себепронаоѓање. Отсекогаш ми се допаѓало да пишувам, изразувајќи се само преку есеите на училиште, сѐ до еден момент кога мојата професорка Тамара Ќупева ме праша дали сакам да напишам текст за средношколскиот весник „Медиум“. Без размислување прифатив. Таа љубов кон пишувањето за „Медиум“ се вроди толку брзо и остана до ден денес. Не очекував дека соработката со луѓето од „Медиум“ ќе имаат толкаво влијание да ме изградат во личноста која што сум денес. Професорке, Ви благодарам што го препознавте потенцијалот во мене.

На 20 но­ем­ври 1989 го­ди­на, во ге­не­рал­но­то со­бра­ние на Обе­ди­не­ти­те на­ции во Њу­јорк бе­ше пот­пи­ша­на Кон­вен­ци­ја­та за пра­ва­та на де­те­то. Со неа се оза­ко­ни де­ка де­ца­та се ин­ди­ви­дуи кои не при­па­ѓа­ат на сво­и­те ро­ди­те­ли и тие тре­ба не­пре­че­но да ужи­ва­ат во дет­ство­то, од­нос­но до 18-го­диш­на во­зраст. Во рок од 30 го­ди­ни, стап­ка­та на смрт­ност кај де­ца до 5 го­ди­ни се на­ма­ли на 50 про­цен­ти, ско­ро по­ло­ви­на од нез­гри­же­ни­те де­ца се згри­же­ни и 2,6 ми­ли­јар­ди де­ца има­ат чи­ста во­да за пи­е­ње, но сѐ уште има про­стор за по­до­бру­ва­ње и ра­бо­та.

Изум кој ја фас­ци­ни­ра­ше ле­кар­ска­та фе­ла и изум кој до­а­ѓа ка­ко прв во ме­ди­ци­на­та кај нас по 25 го­ди­ни е шпри­цот што го из­мис­ли 16-го­диш­ни­от Са­шо Јан­дре­ски од При­леп. Тој на овој про­ект ра­бо­тел ре­чи­си ед­на го­ди­на и ус­пеа да соз­да­де уни­ка­тен шприц кој­што се­га е па­тен­ти­ран и со ко­го на­ред­на­та го­ди­на ќе се по­ја­ви на нај­го­ле­ми­от ко­мер­ци­ја­лен са­ем во све­тот

Емо­ци­о­нал­ни­от жи­вот кај мла­да­та по­пу­ла­ци­ја во на­ша­та зем­ја е на мно­гу ни­ско ни­во. Кај нас, си­те - и на­став­ни­ци­те и уче­ни­ци­те и ро­ди­те­ли­те, се прем­но­гу фо­ку­си­ра­ни на ус­пе­хот со оцен­ки­те, но е не­оп­ход­но да се обра­ти вни­ма­ние и на мен­тал­но­то здрав­је на мла­ди­те. По­треб­но е дејс­тву­ва­ње и во таа на­со­ка, мла­ди­те да до­би­јат под­др­шка и да на­у­чат да се спра­ват со емо­ци­и­те, би­деј­ќи мен­тал­но­то здрав­је е не­и­зо­ста­вен дел од жи­во­тот. По­треб­но е из­ди­га­ње на све­ста кај лу­ѓе­то, осо­бе­но кај про­фе­со­ри­те и над­леж­ни­те ин­сти­ту­ции кои ра­бо­тат во об­ла­ста на обра­зо­ва­ни­е­то за да се по­све­ти по­ве­ќе вни­ма­ние на емо­ци­о­нал­но­то со­зре­ва­ње на уче­ни­ци­те.

Сред­но­школ­ци­те од др­жав­но­то му­зич­ко учи­ли­ште „То­дор Ска­лов­ски-Те­то­ец“ имаа мож­ност да слу­ша­ат пре­да­ва­ње од еден од нај­поз­на­ти­те ма­ке­дон­ски му­зи­ча­ри Вла­тко Сте­фа­нов­ски. Тој ме­се­цов бе­ше го­стин во те­тов­ско­то учи­ли­ште, а по­крај пре­да­ва­ње­то, уче­ни­ци­те имаа мож­ност и да раз­го­ва­ра­ат со не­го и во жи­во да слуш­нат дел од не­го­ви­от бо­гат ре­пер­то­ар.

По­ве­ќе уче­ни­ци од три ос­нов­ни и ед­но сред­но учи­ли­ште во Ге­вге­ли­ско учес­тву­ваа во еко­ак­ци­ја на ули­ца­та Илин­ден­ска во Ге­вге­ли­ја и си­те за­ед­но со­браа по­ве­ќе од 50 ки­ло­гра­ми пла­сти­чен от­пад.

Све­тил­ки од ид­ни­на­та што не се по­вр­за­ни со струј­но ко­ло, а мо­же да све­тат и да про­ду­ци­ра­ат по­сто­ја­на свет­ли­на ко­ја пре­ку бра­но­ви ќе се пре­не­су­ва и на дру­ги све­тил­ки.

По­ве­ќе од 200 уче­ни­ци од сред­ни учи­ли­шта од Град Скоп­је се со­браа да го раз­у­ба­ват дво­рот на учи­ли­ште­то „Ар­се­ни Јо­вков“ со цр­та­ње му­ра­ли, са­де­ње рас­те­ни­ја, по­ста­ву­ва­ње клу­пи и опре­му­ва­ње на спорт­ско­то игра­ли­ште.

„Аерозагадувањето е многу високо и ја надминува дозволената граница и затоа очекувам здружени акции на релевантни институции, но и акции од нашите граѓани“, вели претседателот на државата Стево Пендаровски во интервјуто со средношколците кои се сретнаа со него на Медиумскиот ден посветен на животната средина, а кој се организираше во рамките на кампањата „Не игнорирај! Реагирај“ на Институтот за комуникациски студии. Претседателот изјави дека „иако мерките за здрава животна средина чинат многу, не треба да се плашиме да вложуваме повеќе затоа што се работи за здравјето на децата“. „Не само нашиот туку и животот на идните генерации зависи од сегашните активности што ќе ги преземеме“, рече Пендаровски.

Учениците чекаат инспирација од наставниците, кои треба да го извлечат нивниот потенцијал, креативност и квалитет за заедно да направат општествени промени, вели предводничката на екоакцијата „Мети си со класнето“, професорката по англиски јазик во средното медицинско училиште во Битола, Марија Магдалена Петковска-Микаровска.

Слаби со поддршка, силни со пораките. Младите од движењето „Петоци за иднината - Скопје“ и поддржувачите, со серија активности ја одбележаа глобалната недела против климатски промени. Првиот протест беше пред Владата, а нивните барања ги адресираа внатре во зградата. „Малата земја“ да го сфати сериозно глобалниот аларм, да прогласи вонредна климатска состојба во државата, да се активира национално тело за борба против климатски промени, електричните централи да згаснат, а обновливите извори на енергија стратегиски да се искористат. Власта мора плански да ја намали употребата на автомобили со унапредување на јавниот транспорт, а за климатската проблематика да се учи во формалното образование, порачаа активистите.

Четворица средношколци од Куманово и Скопје собраа четири награди на Светската олимпијада за геонауки во Јужна Кореја, другаруваа и создаваа спомени со нивните врсници од 41 земја, а им покажаа и како се игра традиционално македонско оро

Јас сум само една обична наставничка во мал, истрошен, изнемоштен, загаден град, каде што различноста може да те убие од предрасудите на неистомислениците. Ако не припаѓаш во приказната, која е пишано правило за наставник длабоко навлезен во комфорната зона, тогаш или си со некоја задна намера, политички став на некоја спротивна структура, имаш некој личен интерес, се промовираш, рекламираш или, пак, не си нормален.

Средношколците од битолското училиште „Таки Даскало“ од градежно-геодетската струка, градежни и архитектонски техничари, заедно со нивните професори учествуваа во Европската недела на мобилност и пешачките премини кај Широк сокак ги направија поатрактивни од кога било. Тоа го направија со помош на локалниот уметнички колектив „Хибрид мајндс кру“, а целта им беше да направат безбеден дизајнерски пешачки премин кој ќе биде видлив за возачите, а визуелно привлечен за пешаците.  Европската недела на мобилност се одржува секоја година во септември и се одбележува во повеќе од 2.000 града низ Европа. Годинава мотото беше „Пешачи со нас“ и во фокусот беа безбедното пешачење и возење велосипед, а младите битолчани беа само дел од многубројните учесници и активисти од низа градови во Македонија.

Повеќе од 150 ученици од средните училишта „Никола Карев“ и „Јане Сандански“ во Струмица учествуваа во младинска акција со која го одбележаа Меѓународниот ден на мирот. Акцијата се одржа на 20 септември, во дворот на „Никола Карев“ и во овие рамки садеа дрвца, ги бојадисуваа металните и бетонските површини, а на училишниот ѕид испишаа пораки за мир. Исто така, младите организираа и хуманитарна акција за детското одделение во ЈЗУ „Општа болница“ - Струмица во која донираа постелнини кои самите ги изработија. Акцијата ја поддржаа општината Струмица и проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието, во соработка со Младински образовен форум. Проектот на УСАИД претставува петгодишна иницијатива за зајакнување на меѓуетничката кохезија меѓу младите и развој на демократските и граѓанските однесувања.

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk