Активирај се |

Младите за чиста Битола

feat-img

Колку е голема улогата на поединецот во креирањето на општество по мерка? Млади луѓе од Битола со прецизна цел и јасна идеја ја пронајдоа моќта во заедништвото верувајќи во сопствената сила и тргнувајќи од сопствениот пример.

Të rinjtë për Manastirin e pastër

Sa i madh është roli i individit në krijimin e një shoqërie të përshtatur? Të rinjtë nga Manastiri me qëllim të saktë dhe ide të qartë e gjetën fuqinë në unitetin e tyre, duke besuar në fuqinë dhe duke u nisur nga shembulli i tyre.