Активирај се |

Поддршката на младите е влог за здраво општество

feat-img

Чиста животна средина станува привилегија. Младите имаат сериозен предизвик да опстанат во светот што им останува. Можат ли да преземат нешто? Ги повикавме да ги кажат локалните проблеми кои им пречат и ги поддржавме за нив да најдат решение. По резултатите ниту ние ќе запреме со поддршката, ниту тие со активноста.

Supporting young people is an investment in a healthy society

A clean environment is becoming a privilege. Young people are facing a serious challenge to survive in the world they inherit. Can they do something? We called on them to voice the local problems that bother them and we supported them to find a solution. After the results, neither we will stop with the support, nor they with the activity.

Mbështetja e të rinjve është një investim për shoqëri të shëndetshme

Mjedis i pastër jetësor, po bëhet privilegj. Të rinjtë kanë një sfidë serioze, të mbijetuar në botën që ju mbetet atyre. A mund të ndërmarrin diçka? U bëmë thirrje të shprehin problemet lokale të cilat u pengojnë dhe i kemi mbështetur për të gjetur një zgjidhje. Pas rezultateve as ne nuk do të ndalemi me mbështetjen, as ata me aktivitetin.