Активирај се | Создадено од вас |

Уче­ни­ци во Ге­вге­ли­ја со­браа по­ве­ќе од 50 ки­ло­гра­ми пла­сти­чен от­пад

По­ве­ќе уче­ни­ци од три ос­нов­ни и ед­но сред­но учи­ли­ште во Ге­вге­ли­ско учес­тву­ваа во еко­ак­ци­ја на ули­ца­та Илин­ден­ска во Ге­вге­ли­ја и си­те за­ед­но со­браа по­ве­ќе од 50 ки­ло­гра­ми пла­сти­чен от­пад.

Ор­га­ни­за­тор на оваа еко­ак­ци­ја бе­ше здру­же­ни­е­то „Чејнџ меј­керс фор ол“ (ChangeMakers4All), од ка­де што ве­лат де­ка уче­ни­ци­те по­ка­жа­ле де­ка са­ка­ат да жи­ве­ат во чи­ста жи­вот­на сре­ди­на.

Во ак­ци­ја­та учес­тву­ваа три­те ос­нов­ни учи­ли­шта: „Кр­сте Ми­сир­ков“, чиј тим со­бра 18 ки­ло­гра­ми пла­сти­ка, „Вла­до Кан­тар­џи­ев“, чии уче­ни­ци со­браа 15 ки­ло­гра­ми и „Стра­шо Пин­џур“ со со­бе­ре­ни око­лу 11 ки­ло­гра­ми пла­сти­чен от­пад.

Ти­мот сред­но­школ­ци од ге­вге­ли­ско­то учи­ли­ште „Јо­сиф Јо­си­фов­ски“ со­бра де­вет ки­ло­гра­ми пла­сти­ка.