Активирај се |

Во свет на можности не смее да се создава пасивна младина

feat-img

Може ли пасивно општество да создаде активна младина? Колку значајна алка се младите во доаѓање до решенија за секакви проблеми? Институтот за комуникациски студии и Македонско еколошко друштво ја стави на тест креативноста на младите и побара од нив решенија за локални проблеми од животната средина. Резултатите од еко-кампот „Младите за природата“ се воодушевувачки!

In a world of opportunities, no passive youth is to be created

Can a passive society create active youth? How important is the youth in coming up with solutions to all kinds of problems? The Institute for Communication Studies and the Macedonian Environmental Society tested the creativity of young people and asked them for solutions to local environmental problems. The results of the “Youth for Nature” eco-camp are amazing!

Në botë me mundësi, nuk guxon të krijohet rini pasive

A mund të krijojë një shoqëri pasive, rini aktive? Sa e rëndësishme është rinia në gjetjen e zgjidhjeve për të gjitha llojet e problemeve? Instituti për Studime të Komunikimit dhe Shoqëria Ekologjike e Maqedonisë vunë në provë kreativitetin e të rinjve kërkoi nga ata zgjidhje për problemet lokale në fushën e mjedisit jetësor. Rezultatet e eko-kampit “Të rinjtë për natyrën” janë mahnitëse!