d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.
Hokejot moze da bide idnina na mnogu mladi 1

Хо­ке­јот мо­же да би­де ид­ни­на на мно­гу мла­ди

Ма­ке­до­ни­ја не­ма аре­на за хо­кеј, но има хо­ке­ар­ска ре­пре­зен­та­ци­ја. Ус­ло­ви­те за овој спорт не се иде­ал­ни, но ма­ке­дон­ска­та спорт­ска јав­ност мо­же да се гор­дее со злат­ни­от ме­дал од не­о­фи­ци­јал­но­то Свет­ско пр­венс­тво за др­жа­ви без за­тво­ре­ни хо­кеј-аре­ни „Де­ве­лоп­мент куп“, што се одр­жа во Гер­ма­ни­ја на кра­јот на 2018 го­ди­на. Сред­но­то учи­ли­ште „Ни­ко­ла Ка­рев“, пак, мо­же да се гор­дее де­ка во ре­до­ви­те на хо­ке­ар­ска­та ре­пре­зен­та­ци­ја го има сред­но­шко­ле­цот Бо­јан Ба­сил­ков­ски, кој е најм­ла­ди­от ре­пре­зен­та­ти­вец. Тој е тре­та го­ди­на во ова скоп­ско учи­ли­ште и во раз­го­вор за „Ме­ди­ум“ збо­ру­ва за не­го­ва­та љу­бов кон овој спорт, за ус­ло­ви­те во кои тре­ни­ра­ат, за тоа ка­ко исто­вре­ме­но се спра­ву­ва со учи­лиш­ни­те и со об­вр­ски­те кон хо­ке­јот итн.

Ме­ди­ум: Кол­ку вре­ме тре­ни­раш хо­кеј и од ка­де жел­ба­та да се за­ни­ма­ваш со овој спорт?

Бо­јан: Јас се за­ни­ма­вам со овој спорт по­ве­ќе од 6 го­ди­ни. Мо­ја­та жел­ба се ро­ди ко­га за прв пат за­ста­нав на лиз­гал­ки и го по­чув­ству­вав мра­зот во мо­е­то ср­це. Исто та­ка за тоа е зас­лу­жен и мо­јот та­тко.

Ме­ди­ум: Ка­кво бе­ше чув­ство­то ко­га осво­и­вте пр­во ме­сто?

Бо­јан: Чув­ство­то бе­ше не­по­втор­ли­во по­ра­ди тоа што за прв пат се срет­нав­ме со ва­ков го­лем пре­диз­вик и бев­ме гор­ди на на­ша­та по­стиг­на­та цел и по­крај си­те на­ши ус­ло­ви за ра­бо­та.

Ме­ди­ум: Да­ли мис­лиш де­ка хо­ке­јот има ид­ни­на во Ма­ке­до­ни­ја?

Бо­јан: Со хо­ке­јот во Ма­ке­до­ни­ја мо­жат да ус­пе­ат и да прос­пе­ри­ра­ат и мла­ди­те ка­ко ме­не, но и си­те пре­о­ста­на­ти кои има­ат жел­ба и љу­бов кон овој спорт. Исто та­ка, по­тре­ба­но е да се из­гра­ди ед­на ма­ла за­тво­ре­на ха­ла ко­ја би ни по­мог­на­ла да по­стиг­не­ме и по­го­ле­ми ус­пе­си од овој и да се кла­си­фи­ци­ра­ме во по­го­ле­ми­те ли­ги.

Ме­ди­ум: Што е не­оп­ход­но за по­до­бри ус­ло­ви и раз­вој на хо­ке­јот?

Бо­јан: Па­ри, ло­јал­ност, по­мош од на­ша­та др­жа­ва, спон­зо­ри и раз­лич­ни фи­нан­си­е­ри кои се љу­би­те­ли на спор­то­ви­те.

Ме­ди­ум: Ка­ко се од­ви­ва еден тре­нинг?

Бо­јан: Тре­нин­гот се од­ви­ва во спорт­ски­от цен­тар „Бо­рис Трај­ков­ски“. Тре­ни­ра­ме во ве­чер­ни­те ча­со­ви, од 22 до 23.15 ча­сот. Јас сум најм­ла­ди­от, што зна­чи тре­ни­рам со по­во­зрас­ни­те игра­чи од мо­јот тим и е до­ста на­пор­но.

Ме­ди­ум: Кој е тво­јот спорт­ски идол?

Бо­јан: Мо­јот спорт­ски идол е Але­ксан­дар Овеч­кин-Ру­ски (играч во НХЛ) по­ра­ди тоа што е ед­на од нај­го­ле­ми­те ѕвез­ди на со­вре­ме­ни­от хо­кеј.

Ме­ди­ум: Да­ли по­ми­ну­ва­те вре­ме за­ед­но со еки­па­та и ко­га не­ма­те тре­нин­зи?

Бо­јан: Во лет­ни­от пер­и­од, ко­га не­ма­ме тре­нин­зи, по­сто­ја­но сме за­ед­но, пра­ви­ме су­ви тре­нин­зи и по­не­ко­гаш оди­ме на за­ба­ви.

Ме­ди­ум: Да­ли ти е по­треб­но по­ве­ќе вре­ме ка­ко најм­лад играч за да се вкло­пиш со по­и­скус­ни­те игра­чи?

Бо­јан: Во­оп­што не чув­ству­вам те­шко­тии, би­деј­ќи по­сто­ја­но сум со по­во­зрас­ни­те игра­чи од ме­не кои се на во­зраст од 22 го­ди­ни, па и по­ве­ќе.

Ме­ди­ум: Имаш ли тре­ма пред нат­пре­вар и ка­ко ја над­ми­ну­ваш ако по­стои?

Бо­јан: Не, во­оп­што не­мам тре­ма пред нат­пре­вар ни­ту, пак, за вре­ме на нат­пре­ва­рот и по­крај тоа што сум најм­ла­ди­от играч.

Ме­ди­ум: Да­ли игра­ње­то хо­кеј ти од­зе­ма вре­ме за учи­лиш­ни­те об­вр­ски?

Бо­јан: Ако се­кој чо­век до­бро си го исп­ла­ни­ра сво­е­то вре­ме, би ги по­стиг­нал сво­и­те за­мис­ле­ни це­ли. Учи­ли­ште­то ми из­ле­гу­ва в пре­срет и нај­го­лем дел од про­фе­со­ри­те се гор­де­ат со ме­не и ме под­др­жу­ва­ат.

Автор­ки: Те­о­до­ра Ве­ља­нов­ска и Ана­ста­си­ја Ѓор­ѓев­ска, тре­та го­ди­на во СУГС „Ни­ко­ла Ка­рев“ – Скоп­је