d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.
Image Alt

Јас мислам вака

„Меките“ вештини тешко се учат. Но затоа воннаставните активности помагаат да се промени тоа. Областите кои овие активности ги опфаќаат се спортот, разните друштвени игри, уметноста, музиката, драмата, поезијата, програмирањето,

Критичкото размислување претставува човекова свест која е изложена на секојдневни надворешни влијанија. Справувањето со тие влијанија е почетокот на новиот свет каде општеството не е само безгласна буква. Во свет каде

Да ви ги откри­јам тај­ни­те му­а­бе­ти што ги во­ди­ме во про­ва­ли­ја­та. Пр­во, се во­дат тај­но за­тоа што не­ма ко­му да ги ка­же­ме глас­но, а вто­ро, би­деј­ќи се­ко­гаш за дру­ги­те сме