d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.
Image Alt

Јас мислам вака

Ја­на Ко­стов­ска, СУГС „Ни­ко­ла Ка­рев“, Скоп­је - Мај­сто­ре, сред­на! И, од­вај не­ка­ко во­за­чот на авто­бу­сот, и по­крај за­мис­ле­ни­от пог­лед кој бе­ше вр­зан за не­ко­ја лич­на проб­ле­ма­ти­ка, го за­пре авто­бу­сот на авто­бу­ска­та ста­ни­ца.

Ни­ко­ли­ја Пех­чев­ска, СУГС „Ор­це Ни­ко­лов“, Скоп­је Но­ем­ври е, по­не­ко­гаш лад­но, по­не­ко­гаш топ­ло, праз­но е. Ми­ри­са на гри­жи, бес­со­ни­ца и не­до­стиг од вос­хит. По­сто­ја­но ча­ди од си­те стра­ни, а по­ло­ви­на дрв­ја оста­наа

Михаела Неделковска, ученичка во СУГС „Никола Карев“, Скопје Секоја индивидуа има различни очекувања за средното училиште и неговите придонеси кон неа. Според мене, секој има свои критериуми за упис во едно

Дора Смилевска, СУГС „НиколаКарев“, Скопје Навлегувајќи подлабоко во адолесценцијата и запознавајќи се со мојата 17та година, многу често се наоѓам себеси изгубена во ситуации, во кои не успевам да ги контролирам

Моника Стојановска, СОУ „Митко Пенџуклиски“, Кратово Живееме во динамичен и разновиден свет. Свет на луѓе со различни карактери и различни мислења. Но, и покрај се, луѓето се држат едни покрај други,