d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.
Image Alt

Низ ходниците

Сред­но­школ­ци­те од др­жав­но­то му­зич­ко учи­ли­ште „То­дор Ска­лов­ски-Те­то­ец“ имаа мож­ност да слу­ша­ат пре­да­ва­ње од еден од нај­поз­на­ти­те ма­ке­дон­ски му­зи­ча­ри Вла­тко Сте­фа­нов­ски.

Све­тил­ки од ид­ни­на­та што не се по­вр­за­ни со струј­но ко­ло, а мо­же да све­тат и да про­ду­ци­ра­ат по­сто­ја­на свет­ли­на ко­ја

По­ве­ќе од 200 уче­ни­ци од сред­ни учи­ли­шта од Град Скоп­је се со­браа да го раз­у­ба­ват дво­рот на учи­ли­ште­то „Ар­се­ни Јо­вков“