Низ ходниците |

„Све­тил­ки на тес­ли­ни бра­но­ви“ на бе­ров­ски­те уче­ни­ци пре­зен­ти­ра­ни пред нив­ни­те врс­ни­ци

Све­тил­ки од ид­ни­на­та што не се по­вр­за­ни со струј­но ко­ло, а мо­же да све­тат и да про­ду­ци­ра­ат по­сто­ја­на свет­ли­на ко­ја пре­ку бра­но­ви ќе се пре­не­су­ва и на дру­ги све­тил­ки.

Ва­ква ино­ва­ци­ја соз­да­доа уче­ни­ци­те од сред­но­то учи­ли­ште „Ацо Ру­ско­ски“ од Бе­ро­во, ко­ја ме­се­цов бе­ше пре­зен­ти­ра­на пред сред­но­школ­ци и ос­нов­ци од не­кол­ку учи­ли­шта во зем­ја­ва во из­лож­бе­ни­от цен­тар „Ма­тка“ на ЕВН.

Бе­ров­ски­те уче­ни­ци ино­ва­ци­ја­та ја на­ре­коа „Све­тил­ки на тес­ли­ни бра­но­ви“ и иста­та бе­ше на­гра­де­на во рам­ки­те на по­ви­кот „Пре­диз­вик за мла­ди истра­жу­ва­чи 2“ на Фон­дот за ино­ва­ции и тех­но­ло­шки раз­вој (ФИТР).

На­ста­нот на кој бе­ше пре­зен­ти­ра­на оваа ино­ва­ци­ја во из­лож­бе­ни­от цен­тар прет­ста­ву­ва­ше ин­те­ра­ктив­на и еду­ка­тив­на по­се­та со цел уче­ни­ци­те од ос­нов­ни­те учи­ли­шта „Све­ти Кли­мент Охрид­ски“ од При­леп и „Де­до Иљо Ма­ле­шев­ски“ од Бе­ро­во, ка­ко и од скоп­ски­те сред­ни учи­ли­шта ЕМУЦ „8 Сеп­тем­ври“ и „Ор­це Ни­ко­лов“ да има­ат мож­ност да доз­на­ат по­ве­ќе де­та­ли за во­ве­ду­ва­ње­то на еле­ктрич­на енер­ги­ја во на­ша­та зем­ја, ка­ко и за иско­ри­сту­ва­ње­то на раз­лич­ни­те ви­до­ви енер­ги­ја.