Низ ходниците |

Уче­ни­ци во мла­дин­ска ак­ци­ја ис­цр­таа гра­фи­ти, са­деа дрв­ја, опре­ми­ја спорт­ско игра­ли­ште

По­ве­ќе од 200 уче­ни­ци од сред­ни учи­ли­шта од Град Скоп­је се со­браа да го раз­у­ба­ват дво­рот на учи­ли­ште­то „Ар­се­ни Јо­вков“ со цр­та­ње му­ра­ли, са­де­ње рас­те­ни­ја, по­ста­ву­ва­ње клу­пи и опре­му­ва­ње на спорт­ско­то игра­ли­ште.

На ѕи­до­ви­те на учи­ли­ште­то тие цр­таа гра­фи­ти со мо­ти­ва­ци­ски по­ра­ки, ги обе­ле­жу­ваа ли­ни­и­те на спорт­ски­от те­рен и ста­ви­ја го­ло­ви со мре­жи, по­ста­ви­ја и клу­пи за ре­кре­а­ци­ја за вре­ме на од­мо­ри­те, ка­ко и кан­ти за от­па­до­ци, а са­деа и дрв­ја во учи­лиш­ни­от двор.

Оваа мла­дин­ска ак­ци­ја бе­ше ре­зул­тат на сред­би­те на уче­ни­ци­те во из­ми­на­ти­те не­кол­ку ме­се­ци за тоа ка­ко да се по­до­бри со­стој­ба­та во нив­ни­те учи­ли­шта. Сред­но­школ­ци­те од раз­лич­ни ет­нич­ки за­ед­ни­ци кои беа дел од овие актив­но­сти се од че­ти­ри учи­ли­шта во Скоп­је: АСУЦ „Бо­ро Пе­тру­шев­ски“, СЕПУГС „Ар­се­ни Јо­вков“, СГГУГС „Здра­вко Цве­тков­ски“ и СУГС „Бра­ќа Ми­ла­ди­нов­ци“.

Мла­дин­ска­та ак­ци­ја, сме­та­ат ор­га­ни­за­то­ри­те, при­до­не­се кон уште по­го­ле­мо збли­жу­ва­ње на мла­ди­те од раз­лич­ни ет­нич­ки за­ед­ни­ци и прод­ла­бо­чу­ва­ње на ме­ѓу­себ­на­та со­ра­бо­тка и со неа уче­ни­ци­те ја истак­наа важ­но­ста на мла­дин­ски­от акти­ви­зам. Слич­ни ак­ции се нај­а­ву­ва­ат и во пре­о­ста­на­ти­те три учи­ли­шта.

Оваа актив­ност е дел од про­е­ктот на УСАИД за ме­ѓу­ет­нич­ка ин­те­гра­ци­ја на мла­ди­те во обра­зо­ва­ни­е­то, а бе­ше спро­ве­де­на со под­др­шка од Ма­ке­дон­ски цен­тар за гра­ѓан­ско обра­зо­ва­ние, од Град Скоп­је и во со­ра­бо­тка со Мла­дин­ски­от обра­зо­вен фо­рум.