ПРОЕКТИ |

Подобрување на новинарските вештинии мултимедијални способности

Подобрување на новинарските вештинии мултимедијални способности меѓу средношколците и производство на онлајн ресурси. Главните цели на овој проект се(1) да ги мотивира младите да читаат, пишуваат и да се изразат себеси за нивните теми на интерес, (2) да се поврзат новинарските секции во средните училишта нудејќи им професионална и техничка помош вообјавувањето на нивните училишни весници и (3) да се промовира новинарството како идна професија меѓу младите луѓе. Проектот го поддржа „Фондацијата: Медиуми и демократија“.