Ресурси |

Пелагонија

feat-img

Со новата Стратегија за енергетиката, се предвидува во следните две децении во земјата да се затворат сите термоелектрани што работат на јаглен, односно да преминат кон обновливи извори на енергија.