Ресурси |

Преспа

feat-img

Паркот на природата Езерани е значајно место за многу видови на птици. Кадроглавиот или уште познат како далматински пеликан е една од редовните посетители на овој предел, кој со својата убавина го привлекуваат вниманието на многу љубители на птици.