Ресурси |

Струмица

feat-img

Во Струмица и нејзината околината има четири заштитени подрачја од катерогијата споменик на природа: Смоларски и Колешински водопади, Моноспитовското блато и шумата Чам Чифлик. Смоларскиот водопад сместена во падините на Беласица е единствениот постојан водопад во Македонија.