Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Камп за медиумска писменост

Габровскиот водопад се наоѓа над селото Габрово, Струмица во непосредна близина на Колешинскиот и Смоларскиот водопад. Водопадот е серија од мали водопади со различни висини, од кои најмалиот е токму овој.

Даровите на природата, иако ги имаме се помалку и помалку, ние се повеќе ги уништуваме и не се грижиме за нив.

Во заштитените подрачја  важат правила за однесување со цел да се заштити природноста. Но, правилата не се почитуваат.

Еден човек во 2018 г. просечно зад себе оставил во 412 кг. отпад, пресметал Државниот завод за статистика.

Автентичното културно значење на Мокринските извори е нарушено со интензивната урбанизација и земјоделскиот отпад кој полека преминува во мала дива депонија.

Тиана Костова, СОУ „Гоце Делчев“, Валандово
Станиша Станковиќ, СОУ „Јован Калаузи“, Битола

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk