Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Камп за медиумска писменост

На 24.06.2018 – Советот на Општина Струмица донесе одлука за изградба на пристапна пешачка патека до Габровски водопади.

Со пристапот што го добија луѓето до Габровските водопади повеќе и штетат на околината отколку што придонесуваат за неа.

Беласица, планината каде што жителите на селата го напасуваат својот добиток по долината на реките за време на летните месеци, сега стана музеј на отпадот.

Главната цел на „Зоната строга заштита” е да се заштити еколошката интеграција на еко-системите и да се исклучи експлоатацијата на природни ресурси. Според Државниот завод за статистика во Истично планскиот регион, кој ја вклучува и Струмица и околината има има околу 100 диви депонии.

Нема податоци за бројот на посетители на Мокринските извори. Но, постојано има сведоштва за загадување со бучава и загадување со светлина. 

„Хигиената е огледало на нашата душа”

Моноспитовско блато страда од отпадните води од Струмица и околината. На ова заштитено подрачје недостасува активно управување за зачувување на овој простор, едукативни активности. Се уште има надеж, доколку реагираме брзо! #НеИгнорирај #Реагирај

Калина Трајкоска, СУГС „Орце Николов“, Скопје

Берат Ахметај, СЕТУ „Михајло Пупин“, Скопје

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk