Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Низ ходниците

СЕПУГС „Васил Антевски-Дрен“ во партнерство со „Волонтерски Центар Скопје“ го започна проектот „Социјална инклузија во нашето соседство-промена“. Проектот е добиен од Академијата за Средно Европски Училишта во февруари 2017 и истиот ќе трае до декември 2017.

v a dren marginalizirani grupiСпоред координаторот, психологот на училиштето Ива Стојановска и ученичката Ангела Петровска, целта  е да се подигне свеста кај младата популација за потребите за социјална инклузија на локално ниво. Учениците преку активностите ќе се запознаат со маргинализираните групи во околината на училиштето, ќе остварат контакт со дел од нив и преку кампањи и лобирање ќе се обидат да придонесат за социјалната инклузија. v a dren marginalizirani grupi 2До декември, учениците ќе посетат и обуки за проектен менаџмент, лобирање и адвокатура, организирани од наште „Волонтерски Центар Скопје“. Потоа, ќе организираат завршен настан на кои ќе бидат претставени сите спроведени активности и резултати од проектот.

Ива Стојановска

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk