Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Низ ходниците

Министерството за образование и наука ги сумираше просечните оценки во сите средни училишта во земјава за ланската учебна 2016/2017 година. Според оваа листа на министерството, најдобар просек на оценки има скопската гимназија „Орце Николов“ со 4.18. Следуваат „Р. Ј. Корчагин“ со 3.98, „Никола Карев“ со 3.74, „Георги Димитров“ 3,68. Гимназијата е петта по успехот според оценките со просек од 3,4. Најнизок просек меѓу скопските училишта имаат СУГС „8 Септември“ со 2,17 и „Лазар Танев“ со 2,37.

Општина

Училиште

Сума

Бр. на оцени

Просек

Град Скопје

СУГС,,Раде Јовчевски Корчагин,, Скопје

235682

59216

3,98

Град Скопје

СУГС,,Никола Карев,, Скопје

235194

62823

3,744

Град Скопје

СУГС,,Зеф Љуш Марку,, Скопје

229455

79446

2,888

Град Скопје

СУГСГим.,,Јосип Броз Тито,, Скопје

223515

65396

3,418

Град Скопје

СУГСГим.,,Орце Николов,, Скопје

258424

61796

4,182

Град Скопје

СУГС,,Панче Арсовски,, Скопје

78195

24570

3,183

Град Скопје

СУГС,,Георги Димитров,, Скопје

259428

70421

3,684

Град Скопје

СЕПУГС,,Васил Антевски Дрен,, Скопје

291312

90161

3,231

Град Скопје

СУГС,,Цветан Димов,, Скопје

122050

47111

2,591

Град Скопје

СУГС,,Лазар Танев,, Скопје

62502

26342

2,373

Град Скопје

СЕТУГС,,Михајло Пупин,, Скопје

82396

29466

2,796

Град Скопје

ДСУЛУД,,Лазар Личеноски,, Скопје

46079

12383

3,721

Град Скопје

СМУГС,,Д-р Панче Караѓозов,, Скопје

394113

109952

3,584

Град Скопје

СЕПУГС,,Арсени Јовков,, Скопје

122457

43940

2,787

Град Скопје

СУГС,,8 Септември,, Скопје

21323

9805

2,175

Град Скопје

АСУЦ,, Боро Петрушевски,,на ГС Скопје

98503

39264

2,509

Град Скопје

ДМБУЦ,,Илија Николовски Луј,, Скопје

97596

25041

3,897

Град Скопје

СУГС "ШАИП ЈУСУФ" - Скопје

23281

8979

2,593

Просек

 

3686867

1140503

3,233

На општинско ниво највисоки оценки во гевгелиската гимназија „Јосиф Јосифовски“ со просек 3,65, па „Ванчо Прке“ од Виница со 3,52. Секако, има општински училишта со повисок просек, но бидејќи во таа општина има и други училишта, просекот опаѓа. Така е на пример со битолската гимназија „Ј. Б. Тито“, кумановската “Гоце Делчев“, охридската “Св. Климент Охридски“ и сл.

Општина

Училиште

Сума

Бр. на оцени

Просек

Битола

СОУГим.,,Јосип Броз Тито,, Битола

162304

41161

3,943

Битола

СОТУ,,Ѓорѓи  Наумов,, Битола

93182

34499

2,701

Битола

СОУ,,Таки Даскало,, Битола

91056

32128

2,834

Битола

СОЕУ,,Јане Сандански,, Битола

100362

27852

3,603

Битола

СОЗУ,,Кузман Шапкарев,,

19760

6341

3,116

Битола

ОСМУ,,Д-р Јован Калаузи,, Битола

182649

51364

3,556

Битола

Државно музичко училиште Битола

31498

8822

3,57

Просек

 

680811

202167

3,368

Општина

Училиште

Сума

Бр. на оцени

Просек

Куманово

СОУГим,,Гоце Делчев,, Куманово

240298

61595

3,901

Куманово

ССОУ,,Киро Бурназ,, Куманово

68594

26916

2,548

Куманово

СОУ,,Перо Наков,, Куманово

147688

49224

3

Куманово

СТУ,,Наце Буѓони,, Куманово

283633

96447

2,941

Куманово

СОУГим.,,Сами Фрашери,, Куманово

182170

54981

3,313

Просек

 

922383

289163

3,19

         

Општина

Училиште

Сума

Бр. на оцени

Просек

Охрид

ОСУ,,Св.Климент Охридски,, Охрид

182327

46455

3,925

Охрид

ОЕМУЦ,,Св. Наум Охридски,, Охрид

87917

32401

2,713

Охрид

ОУТУ,,Ванчо Питошески,, Охрид

37324

12340

3,025

Охрид

СОСУ Св. Кирил и Методиј Охрид

85881

26212

3,276

Просек

 

393449

117408

3,351

         

Општина

Училиште

Сума

Бр. на оцени

Просек

Тетово

СОМ,,Никола Штејн,, Тетово

248774

86805

2,866

Тетово

ОСЕУ,,8 Септември,, Тетово

156558

60798

2,575

Тетово

СОТУ,,Ѓоце Стојчески,, Тетово

84193

40164

2,096

Тетово

СОУГим.,,Кирил Пејчиновиќ,, Тетово

184146

56097

3,283

Тетово

СОСУ,,Моша Пијаде,, Тетово

99112

43972

2,254

Тетово

ДМУ,,Тодор Скаловски -Тетоец,, Тетово

31341

8554

3,664

Тетово

СОУ Гимназија "7 Марси"

78354

35403

2,213

Просек

 

882478

331793

2,66

         

Министерството го пресметува овој просек според оценките во Е-дневник: се собираат сите оценки од секој ученик до прва до четврта година, за секоја паралелка, за секое училиште и се сумира за сите општини. Како недостаток на оваа методологија е што во просекот на училиштата влегуваат и тригодишните програми, најчесто стручните, така што автоматски се намалува сумата на оценки.

Од МОН велат дека оваа листа во иднина посериозно ќе се третира и доработува. Слично на праксата во повеќето европски земји, се планира рангирање на училиштата кое ќе биде јавно (на веб страницата на МОН) и ќе му послужи како параметар за успех и очекувања на идниот средношколец.

Очекувани и реални резултати

Од секторот за средно образование при МОН оваа листа е реален одраз на успехот во училиштата, но дека е далеку под очекувањата. Од министерството велат дека ако имаме ученици кои се запишуваат со сите петки добиени во основното образование, зошто тогаш нивниот успех опаѓа во средно? Досега во МОН нема детална анализа, но искуствено ова се должи на неколку причини. Првенствено е факторот пубертет и промена на средината, друштвото кои значително се одразуваат и на успехот, особено впечатливи во прва година. Но, исто така како причина е и различниот, релативно попопустлив  критериум за оценување во основните училишта за разлика од построгите колеги професори во средните.

Како до подобар успех?

Во МОН велат дека клучното решение е во навремено насочување на ученикот каде да го продолжи секундарното образование. – Битно е јакнењето на улогата на кариерните центри не само во средните, туку и во основните училишта. Неретко се случува ученик кој има афинитети за цртање, без разлика дали е за уметност или проектирање во градежништво, под притисок на семејството или општествените норми да се запише медицина или менаџмент. Тој ученик нема да биде мотивиран да го даде својот максимум. – велат во МОН.

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk