Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

iks logo

Институтот за комуникациски студии е непрофитна научна и истражувачка организација основана во 2012 година. Таа има статус на научна институција од областа на општествените и хуманистичките науки што ја доделува Министерството за образование и наука на Република Македонија. Исто така е акредитирана висока школа која нуди едногодишни и двегодишни магистерски студии по Менаџирање на стратегиски комуникации и Медиумски менаџмент. ИКС е носител на повелбата ЕРАСМУС+ на високообразовни институции во Европа и исто така е вклучен во ЕРАСМУС+ партнерство со неколку меѓународни организации и универзитети. Неговите основни активности се состојат од студии за јавни политики кои се осврнуваат на повеќе прашања и застапување и обуки поврзано со јавни политики, заедно со истражување и образование во општествените и хуманистичките науки. Во фокусот на ИКС е наодите од истражувањата да бидат видливи и достапни, за да придонесат за позитивни промени во општеството.

Како дел од основните активности, ИКС работи во неколку области кои заеднички придонесуваат кон подобрување на демократските процеси во земјата. Така, ИКС работи во областите на медиумите, граѓанското општество, јавните институции и граѓанските иницијативи на теми како што се новинарство, медиумски политики и слобода на изразување, стратешка и јавна комуникација, основни човекови права и демократизација на општеството, животната средина, правосудството и други прашања, користејќи го своето знаење и вештини за да се произведат видливи промени во многу сегменти на општеството. Исто така, ИКС воспостави широко партнерство во Југоисточна Европа со организации, институти и високообразовни институции.

Во моментов, ИКС е значително ангажиран за прашања на политики и проекти кои се фокусираат на подобрување на медиумското законодавство и професионалното новинарство, образованието за медиумска писменост, правото на слобода на изразување и пристапот до информации, јавната транспарентност и отчетност, јавните информации и комуникациските практики, стратешката комуникација за граѓанско општество итн. Еден од главните фокуси на ИКС е да работи со иницијативите на граѓанското општество и со граѓаните и да им даде поддршка за тие да можат да ги подобрат своите комуникациски практики со граѓаните и јавните институции, со што ќе станат повлијателни за прашања од јавната политика, но исто така важен сојузник на граѓаните. ИКС континуирано истражува и овозможува пристап до различни дигитални стратегии за вклучување на граѓаните со помош на стратегии за дигитален и онлајн активизам и со овозможување граѓаните подиректно да се вклучат во Демократија 2.0.

ИКС, исто така, значително е фокусиран на заштитата на животната средина, применувајќи комбинација од теорија и пракса за да влијае врз политиките за животната средина. Покрај тоа, има за цел да ја подигне јавната свест за тоа колку е важно да се зачува биолошката разновидност и да се подобри животната средина. ИКС работи со невладини организации, граѓански иницијативи и јавни институции за да продолжи со „зелени“ реформи кои ќе го подобрат квалитетот на живеење и ќе ги поттикнат граѓаните да станат активни заштитници на животната средина, а не пасивни придонесувачи кон зголемување на отпадот и загадувањето. Институтот за комуникациски студии ја спроведува кампањата од јавен интерес за подобра животна средина „Не игнорирај! Реагирај!“ во чии рамки се издава средношколскиот весник „Медиум“.

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk