Uncategorized @mk |

Janë zgjedhur gjashtë përfitues të granteve të cilët do të zgjedhin probleme lokale për mbrojtjen e mjedisit jetësor

feat-img

Instituti për Studime të Komunikimit (ISK) në partneritet me Shoqërinë Ekologjike Maqedonase (SHEM) ka përzgjedhur gjashtë organizatat e shoqërisë civile që në partneritet me shkollat e mesme nga rajonet me zona të mbrojtura (Pelagonia, Ohri, Strumica, Tikveshi, Demir Kapija dhe Prespa) do të zbatojnë iniciativa për zgjidhjen e problemeve lokale mjedisore.

Në thirrjen që u hap për organizatat dhe iniciativat e shoqërisë civile arritën gjithsej 28 aplikime. Komisioni i përbërë nga anëtarë nga ISK dhe SHEM, bazuar në kriteret e përcaktuara më parë (problemi i përcaktuar mjedisor, zgjidhja e ofruar, prioriteti i temës, kapaciteti i organizatës) zgjodhi gjashtë përfituesit e mëposhtëm:

 1. “Ekovita”, Negotinë në partneritet me shkollën e mesme “Shën Kirilli dhe Metodi ”, Negotinë;
 2. “Eko Guerila”, Prespë në partneritet me shkollën e mesme “Car Samoil”, Resnjë;
 3. “KAB Struga 2017”, Strugë në partneritet me shkollën e mesme “Niko Nestor”, Strugë;
 4. “Horti Eko”, Strumicë në partneritet me SHMK “Dimitar Vllahov”, Strumicë;
 5. “Klisura”, Demir Kapi në partneritet me shkollën e mesme “Shën Kirill dhe Metodi ”, Negotinë;
 6. Qendra Kulturore Rinore (MKC), Manastir në partneritet me SHMKM “Dr. Jovan Kalauzi”, Manastir;

Organizatat e zgjedhura të shoqërisë civile në partneritet me shkollat do të punojnë në iniciativa që lidhen me: zbatimin e praktikave të mira bujqësore në Rajonin e Tikveshit dhe Strumicës; qasje më e madhe në informata për funksionimin e stacionit matës “Stenje” në Prespë; fushatë për transparencë dhe përgjegjësi më të madhe të Komunës së Strugës mbi fondet komunale për trajtimin e deponive të vogla ilegale në Strugë dhe rrethinë; zgjidhja e katastrofës ekologjike në Grykën e Demir Kapisë nga mbeturinat e ndërtimit me ndërtimin e autostradës Demir Kapi – Smokvicë; dhe inkurajimin e eko-aktivizmit tek të rinjtë, por edhe përgjegjësinë civile përmes fushatave kundër hedhjes së mbeturinave në Manastir.

Për të realizuar aktivitetet e tyre, organizatat e zgjedhura të shoqërisë civile do të marrin grant prej 5.000 euro, një seri trajnimesh për zhvillimin e planit për fushatë me interes publik dhe menaxhimin e granteve të vogla të BE-së, si dhe mentorim nga ekipet profesionale të ISK dhe SHEM për zbatimin më efektiv të fushatave.

Projekti: “Aksion Lokal për Politika më të Mira për Mbrojtjen e Mjedisit Jetësor” zbatohet nga Instituti për Studime të Komunikimit në partneritet me Shoqatën Ekologjike të Maqedonisë, me mbështetje financiare të Instrumentit Evropian për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut (EIDHR).

Избрани шесте грантисти кои ќе решаваат локални проблеми за заштита на животната средина

Институтот за комуникациски студии (ИКС) во партнерство со Македонско еколошко друштво (МЕД) ги избра шесте граѓански организации кои во партнерство со средни училишта од регионите со заштитени подрачја (Пелагонија, Охрид, Струмица, Тиквеш, Демир Капија и Преспа) ќе спроведуваат иницијативи за решавање на локални проблеми за заштита на животната средина.

На повикот кој што беше отворен за граѓански организации и иницијативи пристигнаа вкупно 28 апликации. Комисијата составена од членови од ИКС и МЕД, врз основа на претходно утврдени критериуми (дефиниран еколошкиот проблем, понудено решение, приоритетност на темата, капацитети на организацијата) ги одбра следните шест грантисти:

 1. „Ековита“, Неготино во партнерство со СОУ „Св. Кирил и Методиј”, Неготино;
 2. „Еко Герила“, Преспа во партнерство со СОУ „Цар Самоил“, Ресен;
 3. „КАБ Струга 2017“, Струга во партнерство со СОУ „Нико Нестор“, Струга;
 4. „Хорти Еко“, Струмица во партнерство со СОУУД „Димитар Влахов“, Струмица;
 5. „Клисура“, Демир Капија во партнерство со СОУ „Св. Кирил и Методиј“, Неготино;
 6. Младински културен центар (МКЦ), Битола во партнерство со СОМУ „Д-р Јован Калаузи“, Битола;

Избраните граѓански организации во партнерство со училишта ќе работат на инцијативи кои се однесуваат на: примената на добри земјоделски практики во Тиквешкиот и Струмичкиот регион; поголем пристап до информации за работата на мерната станица „Стење“ во Преспа; кампања за поголема транспарентност и одговорност на Општина Струга на општинските средства за справување со мали диви депонии во Струга и околината; решавање на еколошката катастрофа во Демиркаписката Клисура од градежниот отпад со изградбата на автопатската делница Демир Капија – Смоквица; и поттикнување на еко-активизмот кај младите но и граѓанска одговорност преку кампањи против фрлање отпадоци во Битола.

За да ги реализираат своите активности избраните граѓанските организации ќе добијат грант од 5.000 евра, сет на обуки за развивање план за кампања од јавен интерес и менаџирање на ЕУ мали грантови, како и менторство од професионалните тимови на ИКС и МЕД за поефективно спроведувањето на кампањите.

Проектот „Локална акција за подобри политики за заштита на животната средина“ ќе го спроведува Институтот за комуникациски студии во партнерство со Македонско еколошко друштво, а со финансиска поддршка на Европскиот инструмент за демократија и човекови права (ЕИДХР).

Six grantees selected to address the local environmental issues

The Institute of Communication Studies (ICS) in partnership with the Macedonian Ecological Society (MES) selected the six civil society organizations that in partnership with high schools from the regions that include protected areas (Pelagonia, Ohrid, Strumica, Tikvesh, Demir Kapija and Prespa) will be implementing initiatives for solving the local environmental problems.

A total of 28 applications were received for the Call, which was open to civil society organizations and initiatives. The Commission consisted of members from ICS and MES, using initially established criteria (proper defining of the environmental problem, solution offered, priority of the topic and capacity of the organization) selected the following six grantees:

 1. “Ekovita“, Negotino in partnership with high school “Sv.Kiril i Metodij” from Negotino;
 2. “Eko Gerila“, Prespa in partnership with high school “Car Samoil“ from Resen;
 3. “KAB Struga 2017“, Struga in partnership with high school “Niko Nestor” from Struga;
 4. “Horti Eko“, Strumica in partnership with high school “Dimitar Vlahov“ from Strumica;
 5. “Klisura“, Demir Kapija, in partnership with high school “Sv. Kiril i Metodij“ from Negotino;
 6. Youth Cultural Center (MKC), Bitola, in partnership with high school “D-r. Jovan Kalauzi” from Bitola;

The selected civil society organizations, in partnership with the schools, will work on the following initiatives: implementation of good agricultural practices in the Tikvesh and Strumica region; better access to information on the operation of the “Stenje” measuring station in Prespa; campaign for better transparency and accountability of the Municipality of Struga regarding the municipal funds for dealing with small illegal landfills in Struga and the surrounding area; solving the ecological catastrophe in the Demir Kapija Gorge caused by the construction waste generated from the construction activities of the Demir Kapija – Smokvica highway section; and encouraging eco-activism among young people including civil responsibility through anti-litter campaigns in Bitola.

The selected CSOs will receive a grant of 5,000 euros for implementation of their activities, including a set of trainings for both developing a public interest campaign plan and managing EU small grants, as well as mentoring from professional teams of ICS and MES for more effective implementation of the campaigns.

The “Local Action for Better Environmental Policies” project will be implemented by the Institute for Communication Studies in partnership with the Macedonian Environmental Society and with the financial support of the European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR).