Ресурси |

Демир Капија

feat-img

Демиркаписката клисура освен со нејзината убавина, плени и со многуте пештери и јами кои имат карактеристични геолошки форми. Должина на пештерските канали е 955м, а ја сочинуваат 13 пештери од кои како најинтересна се издвојува пештерата Бела Вода.