Ресурси |

Охрид

feat-img

Охридското Езеро освен со најголем диверзитет на единица површина,  тоа се вбројува и во екосистемите со најголем број на реликтни видови на Балканот. Реликт е зачуван прастар жив организам кој во минатото го имало често во природата, а денеска ретко или пак се сретнува во форма на фосил.