Вести |

Како е да се биде новинар?

feat-img

Летото 2022 за четворица средношколци помина со новинарски ангажман. Имаа можност на едномесечна пракса да се запознаат одблиску со новинарската професија и да искусат како е да се работи во редакција.

Десанка Николова од Велес беше на пракса во Македонската радио телевизија. Таа вели дека додека не почнала на пракса не била свесна колку влијателен медиум е телевизијата.

На Борис Ќаев од Гевгелија кој отсекогаш сакал да види како е да се биде зад камерите во телевизиите, зад текстовите во порталите и весниците, таа желба му се исполни за време на неговата пракса во СДК.мк.

Ангелина Илиеска од Скопје помина едномесечна пракса во 24 Телевизија. На Ангелина интересно и било да истражува, да бара изјави, но уживала и во техничкиот дел на создавање на медиумски содржини.

И на Емили Обочки од Скопје која имаше дилема дали медицина или новинарство, се обидовме да и помогнеме во изборот давајќи и можност да биде дел од тимот на Плус Инфо.

Si është të jesh gazetar

Vera e vitit 2022 për katër gjimnazistë kaloi me angazhimin e tyre si gazetarë. Gjatë një stazhi njëmujor, ata kishin mundësi të njihen nga afër me profesionin e gazetarit dhe të përjetojnë se si është të punosh në redaksi.

Desanka Nikolova nga Velesi ishte praktikante në Radio Televizionin e Maqedonisë. Ajo thotë se deri sa nuk ka filluar punën praktike, nuk ka qenë e vetëdijshme se sa medium ndikues është televizioni.

Për Boris Qaev nga Gjevgjelia i cili gjithmonë ka dashur të shihte si është të jesh prapa kamerave në televizionet, mbas teksteve në portale dhe gazeta, ajo dëshirë e tij u realizua gjatë praktikës së tij në SDK.mk.

Angelina Ilieska nga Shkupi kaloi një muaj praktikë në Televizionin 24. Angelinës iu duk interesante të hulumtojë, të kërkojë deklarata, por asaj i pëlqente edhe pjesa teknike e krijimit të përmbajtjes mediatike.

Dhe për Emili Oboçki nga Shkupi, e cila kishte dilemë nëse mjekësi apo gazetari, u përpoqëm ta ndihmonim në zgjidhjen e saj duke i dhënë mundësi të jetë pjesë e ekipit të Plus Info.

Shikoni videot ku ata ndanë përvojat e tyre nga praktika.

What is it like to be a journalist?

Four high school students were engaged as journalists during the summer of 2022. During the one-month internship, they had the opportunity to get to know the journalistic profession up close and experience what it’s like to work in a newsroom.

Desanka Nikolova from Veles did an internship at the Macedonian Radio Television. She says that, until she started practicing, she was not aware of how influential medium television is.

Boris Kjaev from Gevgelija, who has always wanted to see what it’s like to be behind the cameras in television, behind the articles in web-portals and newspapers, had that wish fulfilled during his internship at SDK.mk.

Angelina Ilieska from Skopje completed a one-month internship at 24 Televizija. Angelina was interested in researching, taking statements, but she also enjoyed the technical part of creating media content.

We also tried to help Emily Obochki from Skopje, who had a dilemma between medicine or journalism, in her choice, giving her the opportunity to be part of the Plus Info team.

Watch the videos where they share their experiences from practice.