Вести |

Медиумски ден 2022 во три минути

feat-img

140 ученици од различни делови од земјата посетија национални, регионални и локални медиуми каде што одблиску се запознаа со новинарската работа, но и со тоа како медиумите се справуваат со дезинформациите. Застанаа пред ТВ-камерите, седнаа „да водат вести“, ја почувствуваа и магијата на радиото и се забавуваа. Погледнете во три минути како помина #МедиумскиДен2022.

На Медиумскиот ден, учествуваа ученици од 13 училишта од 10 града: Скопје, Битола, Богданци, Валандово, Виница, Велес, Гевгелија, Дебар, Куманово и Струмица, коишто ги посетија Македонската радио телевизија, Медиумската информативна агенција (МИА), Радио МОФ, ТВ Сител, ТВ 21, ТВ Вис, ТВ Тера, и ТВ Плус.

Оваа содржина е подготвена во рамки на проектот „Употреба на новинарство засновано на факти за подигање на свеста и спротивставување на дезинформациите во медиумскиот простор во Северна Македонија – Користи факти“, кој го спроведува Институтот за комуникациски студии, а финансиран од Владата на Обединето Кралство, со поддршка на Британската амбасада Скопје.

Dita e mediave 2022 në tre minuta

140 nxënës nga pjesë të ndryshme të vendit vizituan mediat kombëtare, rajonale dhe lokale ku u njohën me punën e gazetarisë, por edhe mënyrën se si mediat ballafaqohen me dezinformatat. Ata qëndruan para kamerave televizive, u ulën “të udhëheqin lajme”, e ndjenë magjinë e radios dhe u argëtuan. Shihni në tre minuta se si shkoi #DitaeMediave2022.

Në Ditën e mediave morën pjesë nxënës nga 13 shkolla nga 10 qytete: Shkupi, Manastiri, Bogdanci, Vallandova, Vinica, Velesi, Gjevgjelia, Dibra, Kumanova dhe Strumica, të cilët i vizituan Radio Televizionin e Maqedonisë, Agjencinë mediatike për Informim (MIA), Radio MOF, TV Sitel, TV 21, TV Vis, TV Tera, dhe TV Plus.