Вести |

Младите низ пример порачуваат дека заштитата на природата е заедничка одговорност

feat-img

Заштитата на животната средина ги обедини младите со цел да го анимираат локалното население и здружено да го штитат јавниот интерес. Преку екоактивизам и креативни начини на делување, учениците во изминатиот период се обидоа да ја подигнат еколошката свест кај своите сограѓани. На завршната конференција „Здружено за поздрава животна средина“ повеќе од 130 млади луѓе дебатираа и споделија што досега научија преку акциите и активностите коишто ги организираа.

Young people through example say that nature protection is a shared responsibility

The need of environmental protection united the youth to activate the local population and inspire them to protect the public interest together. Through ecoactivism and creative ways of acting, the highschoolers tried to promote the ecological thinking of their communities. At the final conference “Together for a Better Environment” more than 130 young people debated and shared what they have learned so far through the actions and activities they have organized.

Të rinjtë, përmes shembullit, këshillojnë se ruajtja e natyrës është përgjegjësi e përbashkët

Mbrojtja e mjedisit jetësor bashkoi të rinjtë, me qëllim të alarmojnë popullatën lokale dhe të mbrojnë bashkërisht interesin publik. Nëpërmjet eko-aktivizmit dhe mënyrave krijuese të veprimit, nxënësit periudhën e kaluar janë përpjekur të rrisin ndërgjegjësimin ekologjik te bashkëqytetarët e tyre. Në konferencën “Së bashku për mjedis jetësor më të shëndetshëm” më shumë se 130 të rinj debatuan dhe ndanë atë që kanë mësuar deri tani përmes aksioneve dhe aktiviteteve që kanë organizuar.