Вести |

Средношколци и граѓански активисти учат како подобро да застапуваат иницијативи за животна средина

feat-img

Поголема достапност до информации за квалитетот на водата во Преспанското Езеро, расчистување на малите диви депонии во Струга, решавање на градежниот отпад во Демиркаписката Клисура, примена на добри земјоделски практики  во Тиквешкиот и Струмичкиот регион, како и поттикнување на екоактивизмот кај младите во Битола се шест иницијативи во рамки на кои Институтот за комуникациски студии и група граѓански организации годинава ќе преземат низа активности за унапредување на состојбите со животната средина. Сите активности ќе се спроведуваат во партнерство со шест средни училишта од засегнатите региони, со цел да се поттикне екоактивизмот кај младите генерации и да се подигне свесноста за овие теми.

За таа цел во текот на јануари и февруари се организираат обуки за спроведување кампањи за здрава и чиста животна средина со средношколци и претставници на граѓанските организации. На обуките, учесниците ќе можат да ги унапредат своите знаења за правните механизми во областа на животната средина, но и како подобро да ги застапуваат иницијативите кои што се однесуваат на оваа област. Предвидени се три обуки во кои ќе бидат вклучени 90 средношколци и нивни професори, како и претставници од шест граѓански организации кои што работат во регионите каде што ќе се спроведува проектот.

Обуките се реализираат во рамки на проектот „Локална акција за подобри политики за заштита на животната средина“ што го спроведува Институтот за комуникациски студии во партнерство со Македонското еколошко друштво, а со финансиска поддршка на Европскиот инструмент за демократија и човекови права (ЕИДХР).

Nxënësit e shkollave të mesme dhe aktivistët e shoqërisë civile mësojnë se si të përfaqësojnë më mirë iniciativa për mjedis jetësor

Qasje më e madh drejt informacioneve mbi cilësinë e ujit në Liqenin e Prespës, pastrimi i deponive të vogla ilegale në Strugë, zgjidhja e problemit me mbeturinat ndërtimore në Klisurën e Demir Kapisë, zbatimi i praktikave të mira bujqësore në rajonin e Tikveshit dhe Strumicës, si dhe inkurajimi i eko-aktivizmit tek të rinjtë në Manastir, janë gjashtë iniciativa në kuadër të të cilave Instituti për Studime të Komunikimit dhe një grup i organizatave të shoqërisë civile këtë vit do të ndërmarrin një sërë aktivitetesh në drejtim të përmirësimit të gjendjeve me mjedisin jetësor. Të gjitha aktivitetet do të zbatohen në partneritet me gjashtë shkolla të mesme nga rajonet e prekura, në mënyrë që të inkurajohet eko-aktivizmi tek brezat e rinj dhe të rritet ndërgjegjësimi për këto tema.

Për atë qëllim, gjatë janarit dhe shkurtit, janë organizuar trajnime për realizimin e fushatave për mjedis të shëndetshëm dhe të pastër me nxënës të shkollave të mesme dhe përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile. Në trajnimet, pjesëmarrësit do të mund të përmirësojnë njohuritë e tyre për mekanizmat ligjorë në fushën e mjedisit jetësor, por edhe mënyrën e përfaqësimit më të mirë të iniciativave në lidhje me këtë fushë. Janë planifikuar tre trajnime, të cilat do të përfshijnë 90 nxënës të shkollave të mesme dhe profesorët e tyre, si dhe përfaqësues të gjashtë organizatave të shoqërisë civile që punojnë në rajonet ku do të zbatohet projekti.

Trajnimet janë realizuar në kuadër të projektit “Aksioni Lokal për Politika më të Mira për Mbrojtjen e Mjedisit Jetësor” të zbatuar nga Instituti për Studime të Komunikimit në partneritet me Shoqatën Ekologjike të Maqedonisë, me mbështetjen financiare të Instrumentit Evropian për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut (EIDHR).

Secondary school students and civil society activists learn how to better advocate for environmental initiatives

Better access to information on water quality in the Prespa Lake, cleaning of small illegal landfills and dumpsites in Struga, solving the problem with construction waste in the Demir Kapija gorge, implementation of good agricultural practices in the Tikvesh and Strumica region and encouraging eco-activism among young people in Bitola are the six initiatives within which the Institute for Communication Studies and a group of civil society organizations will implement a series of activities in the course of this year in order to improve the state of the environment. All the activities will be implemented in partnership with six secondary schools from the respective regions in order to encourage the eco-activism among the younger generations and raise the awareness of these topics.

For that purpose, trainings are organized during January and February for implementation of campaigns for healthy and clean environment together with secondary school students and civil society organization representatives. The participants will improve their knowledge of the legal mechanisms in the area of environment, but also learn how to better represent and advocate for the initiatives in this area. The plan is to deliver three trainings events which will include 90 secondary school students and their teachers, as well as representatives from six civil society organizations working in the regions where the project will be implemented.

The trainings are implemented within the “Local Action for Better Environmental Policies” project implemented by the Institute for Communication Studies in partnership with the Macedonian Environmental Society. The project is financially supported by the European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR).