Активирај се |

Младите за природата

feat-img

Што е тоа што ви пречи околу вас? Кој е виновен? Кој ќе го реши проблемот? Вперувањето прст стана водечка општествена дисциплина, решенија не нуди никој. Може ли креативноста на младите да ја промени нашата околина, може ли младите сами да бидат креатори на светот во кој сакаат да стареат? Формулата е едноставна, проблем + идеја + поддршка = решение. За две години, со проектот SHAPE изградивме зона во која младите ќе постават проблем и за него ќе најдат решение!

Youth for nature

What bothers you in your environment? Who is to blame? Who will solve the problem? Pointing at issues became societal discipline, while nobody provides solutions. Can the creativity of our youth change our environment, can the youth be the creators of the world they want to grow in? The formula is simple: problem + idea + support = solution. We have with the SHAPE project, in two years, built a zone in which the youth can identify a problem and find a solution for it.

Të rinjtë për natyrën

Çfarë është ajo që ju pengon rreth jush? Kush e ka fajin? Kush do ta zgjidhë problemin? Drejtimi i gishtit kah fajtori është kthyer në një disiplinë kryesore shoqërore, askush nuk ofron zgjidhje. A mundet krijimtaria e të rinjve të ndryshojë mjedisin tonë, a mund të jenë vetë të rinjtë krijuesit e botës në të cilën duan të plaken? Formula është e thjeshtë, problem + ide + mbështetje = zgjidhje. Gjatë dy viteve, me projektin SHAPE, ndërtuam zonë në të cilën të rinjtë do të paraqesin problem dhe do të gjejnë një zgjidhje për të njëjtin!