ИНИЦИЈАТИВИ - МАМИЛ |

Дискриминација на лицата со попреченост и нивните семејства

Во Македонија постои законска рамка за заштита од дискриминација, но и покрај постојното законодавство и политиките, податоците од досегашните истражувачки извештаи и анализи покажуваат дека дискриминацијата врз основа на попреченост е широко распространет феномен во државата. Учесниците во оваа емисија јавно зборуваат на оваа тема.