d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Младите за чиста Битола

Колку е голема улогата на поединецот во креирањето на општество по мерка? Млади луѓе од Битола со прецизна цел и јасна идеја ја пронајдоа моќта во заедништвото верувајќи во сопствената сила и тргнувајќи од сопствениот пример.

Të rinjtë për Manastirin e pastër

Sa i madh është roli i individit në krijimin e një shoqërie të përshtatur? Të rinjtë nga Manastiri me qëllim të saktë dhe ide të qartë e gjetën fuqinë në unitetin e tyre, duke besuar në fuqinë dhe duke u nisur nga shembulli i tyre.